นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับลูกค้า ผู้ใช้บริการ และบุคคลทั่วไป

บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน และตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” จึงได้จัดทำประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับลูกค้า ผู้ใช้บริการ และบุคคลทั่วไป (“ประกาศฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่าน (“วัตถุประสงค์”) ดังต่อไปนี้

1.1 เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น การส่งมอบสินค้า การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ การลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์ การบริการหลังการขาย เป็นต้น และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด”

1.2 เพื่อตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับการรับ-ชำระเงิน ได้แก่ ค่าสินค้า ค่าขนส่งสินค้า ค่าอะไหล่ ค่าบริการในการซ่อมสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่าง “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” กับท่าน ต่อสถาบันการเงิน สถาบันผู้ออกบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต

1.3 เพื่อศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ บริหารจัดการ พัฒนาและปรับปรุง สินค้าและการให้บริการของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

1.4 เพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันการกระทำความผิดตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับกับ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด”

1.5 เพื่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสาร สำรวจความคิดเห็น และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ www.nescoproduct.com, www.nescooutlet.com, https://register.nescoproduct.com/index.php, www.nescogroupthailand.com, LINE Official Account NESCO Outlet SALE และ Facebook Official Shop NESCO Outlet SALE หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด”

1.6 เพื่อจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดเกี่ยวกับสินค้า และการให้บริการต่างๆ ของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม โปรโมชั่น สินค้าและบริการ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดและตอบสนองความต้องการของท่าน

1.7 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่าน จะต้องได้รับความยินยอมจากท่าน และ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ดังกล่าว เท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” มีรายละเอียดดังนี้

www.nescoproduct.com ในการให้ท่านเข้าไปศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของสินค้า ขั้นตอนการลงทะเบียน คู่มือสินค้า ข้อมูลศูนย์บริการ และข้อมูลการติดต่อบริษัท ในส่วนนี้จะไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

www.nescooutlet.com ในการให้ท่านสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ในการติดต่อ ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ

https://register.nescoproduct.com/index.php ในการให้ท่านลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ในการติดต่อ

www.nescogroupthailand.com ในการให้ท่านเข้าไปศึกษาข้อมูลของบริษัท ประวัติความเป็นมา ประเภทของสินค้าและบริการของบริษัท ในส่วนนี้จะไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

อย่างไรก็ตาม กรณีที่การให้บริการ หรือการดำเนินการ บางประการจำเป็นต้องอาศัย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่าน และท่านไม่ให้ความยินยอมหรือเพิกถอนความยินยอมในภายหลังอาจก่อให้เกิดข้อจำกัดในการให้บริการ หรือเข้าถึงช่องทางการสื่อสาร หรือการปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างครบถ้วน

3. นโยบายคุกกี้

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่มีการส่งไปยังระบบของท่านผ่านโปรแกรมการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ (Web browser) โดยเจ้าของโปรแกรมการเข้าถึงเว็บไซต์นั้น โดยเว็บไซต์ของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ประกอบด้วย www.nescoproduct.com, www.nescooutlet.com, https://register.nescoproduct.com/index.php, www.nescogroupthailand.com และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว การเปิดใช้งานคุกกี้จะทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” มากยิ่งขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานและการตั้งค่าของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลการล็อกอิน รวมถึงเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมทั้งก่อนและหลังของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด”

เว็บไซต์ของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อช่วยให้สามารถพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของท่านได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และสะดวกมากยิ่งขึ้น

เมื่อท่านได้ยอมรับคุกกี้ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” แล้ว จะสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องในครั้งต่อไป โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ของท่านจะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งหากท่านไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูล ท่านสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ายอมรับที่ ส่วน “การตั้งค่า” ของแถบเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านได้

4. ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

“บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” จะเก็บรวบรวม “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการใช้งาน และข้อผูกพัน หรือสิทธิเรียกร้อง หรือหน้าที่ทางกฎหมาย

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” อาจเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้แก่บุคคลและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

(ก) “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ให้หมายความรวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือพนักงานภายในของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ดังกล่าวเท่าที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นเพื่อการประมวลผล “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่าน

(ข) คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ และผู้ประมวลผล “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” มอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ/ประมวลผล “ข้อมูลส่วนบุคคล” ให้แก่ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ในการให้บริการต่างๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการบันทึกข้อมูล บริการชำระเงิน บริการรับส่งไปรษณีย์ บริการรับส่งพัสดุ บริการวิเคราะห์ข้อมูล บริการทำการวิจัย การทำการตลาด หรือบริการอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด”

(ค) ที่ปรึกษาของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นใด ทั้งภายในและภายนอกของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด”

(ง) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาล และกรมบังคับคดี เป็นต้น

(จ) บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้นๆ

6. สิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล”

6.2 สิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนา “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่าน หรือขอให้ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้

6.3 สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนย้าย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านที่ได้ให้ไว้กับ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

6.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล”

6.5 สิทธิในการขอลบ หรือทำลาย หรือทำให้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

6.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ “ข้อมูลส่วนบุคคล”

6.7 สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” นั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.8 สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อไปยังบุคคลที่ระบุในข้อ 11.

7. มาตรการรักษาความปลอดภัย

“บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ได้จัดให้มีระบบการปกป้อง “ข้อมูลส่วนบุคคล” จากการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาต โดย “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ตกลงใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครอง “ข้อมูลส่วนบุคคล” และในการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมี หรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” หรือบุคคลที่ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” มอบหมายให้มีหน้าที่ หรือความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การใช้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านได้ โดย “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” จะควบคุมให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” หรือบุคคลที่ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” มอบหมายดังกล่าว สามารถเข้าถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านได้

9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้

“บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” อาจพิจารณาทบทวน “ประกาศ” ฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” จะประกาศผ่านเว็บไซต์ www.nescoproduct.com, www.nescooutlet.com, https://register.nescoproduct.com/index.php, www.nescogroupthailand.com, LINE Official Account NESCO Outlet SALE และ Facebook Official Shop NESCO Outlet SALE หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด”

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ประกาศฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และศาลไทย มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

11. ติดต่อบริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด

หากท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับ “ประกาศฯ” ฉบับนี้ หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิของเจ้าของส่วนบุคคลในข้อ 6. ท่านสามารถติดต่อฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ชื่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่ บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 12/429 ซอยนวลจันทร์ 36 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230

อีเมล์ pdpa@nescoproduct.com

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ Cookie เพื่อสำรวจหน้าเว็บไซต์และสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน ทั้งนี้ จะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อกำหนดและเงื่อนไข